نظر سنجی
>

به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات نظرات شما به پیشرفت مجموعه کمک می کند

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

شماره قبض

مدل دستگاه

شماره سریال دستگاه

ایرادات دستگاه

میزان رضایت از برخورد پذیرش